Begrippenlijst Miedema Makelaars

Wat betekent het eigenlijk?

Hieronder treft u een uitgebreide begrippenlijst van termen die gebruikt worden in de makelaardij.


A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

A

AANKOOPBEGELEIDING
Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden, staan wij uiteraard voor u klaar.

AANKOOPTRAJECT
Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt de klant van A t/m Z. Vroeger kocht de consument een huis van de makelaar maar tegenwoordig neemt de koper z’n eigen makelaar mee. Dat is wel zo verstandig want de aankoopmakelaar beschermt de koper tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop. Ook adviseert de aankoopmakelaar over de waarde van de woning en welke strategie het slimste is om toe te passen.

AFVALPAS
Dit is een pas die bij de woning hoort en gebruikt wordt voor het verwijderen van afval. In Friesland heb je bij enkele gemeentes een pas van de Omrin nodig. In zijn er verschillende manieren om het afval te verwijderen. De ene wijk heeft afvalkliko’s en in een andere wijk staan afvalcontainers (meestal ondergronds). Ook gecombineerd is mogelijk.

AKTE VAN LEVERING
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend- en aankoop makelaar een conceptakte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

ANNUITETEN HYPOTHEEK
Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd van lening gelijk zolang de rente niet wijzigt. Na verloop van tijd verandert wel de samenstelling van de netto maandlast in het begin betaalt je veel rente en weinig aflossing, naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling en ga je steeds meer aflossen en dus minder rente betalen.

ANTI-SPECULATIEBEDING
Een verkoop regulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

APPARTEMENT
Kort gezegd: Een zelfstandige woning in een groot (groter) gebouw zoals een flat. Het gebouw bestaat meestal uit meerdere lagen maar dat hoeft niet. Er bestaan ook appartementen die naast elkaar zijn gelegen. Wanneer zo’n gebouw wordt gebouwd moet het worden gesplitst. Iedere wooneenheid krijgt daarmee een eigen kadastraal en huisnummer. Wanneer één appartement over meerdere woonlagen beschikt spreken we van een maisonnette. Dat is dus een huis met meerdere verdiepingen binnen een groter gebouw. Een éénkamer unit noemt men vaak een studio. Eigenlijk ben je als koper gedeeltelijk eigenaar van de gezamenlijke flat. Aan ieder behoort een gezamenlijk deel zoals de entree, het trappenhuis, de lift e.d. Iedere eigenaar heeft een exclusief alleenrecht een gedeelte te mogen bewonen of gebruiken.

APPARTEMENTSRECHT
Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw. Het appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten). Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht. De gezamenlijke eigenaren hebben samen alle stemmen om voor- of tegen een voorstel te stemmen. Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld stemrecht. Een vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats. Het is niet verplicht om de vergadering(en) bij te wonen maar zeker aan te raden.

ASBEST
Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Het komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Soms is deze stof lastig te herkennen en moet er een onderzoek plaats vinden om de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen aan te tonen. Vanaf 1993 is de verwerking asbestmateriaal verboden en zijn in de fabrieken bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten vervangen door asbestvrije golfplaten.

ASBESTCLAUSULE
Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.


B

BANKGARANTIE
Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een bankgarantie dat zij garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal komen koper en verkoper overeen dat de bankgarantie bij de notaris binnen moet zijn circa één week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst gaan de originele stukken naar de notaris die de data in de gaten houdt m.b.t. gestelde bankgarantie. Mocht de bankgarantie niet op tijd bij de notaris binnen zijn, zal de notaris actie ondernemen zodat koper alsnog zijn verplichting nakomt. Verkoper en makelaar worden hiervan ook op de hoogte gesteld. In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten.

BEDENKTIJD
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend, krijgt de koper drie (werk-)dagen de tijd om zich te bedenken. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper, staat in de koopovereenkomst beschreven.

BEDRAG IN DEPOT BIJ DE NOTARIS
Bij een huis kopen komt veel kijken. Als er gebreken zijn kun je als koper een bedrag in depot laten houden indien er iets bijvoorbeeld niet werkt tijdens de eindinspectie van een huis. Tijdens de eindinspectie wordt de woning gecontroleerd op hetgeen is afgesproken. Blijkt er bijvoorbeeld lekkage te zijn of een CV-ketel niet te werken kan in overleg met beide partijen en de notaris besloten worden een bedrag in depot te houden. Dat bedrag wordt niet uitgekeerd aan verkoper totdat het geschil is opgelost.

BESTEK
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de materialen die gebruikt worden, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

BESTEMMINGSPLAN
Een bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

BLOKVERWARMING
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van collectieve afname van aardgas voor warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Dit verbruik van aardgas wordt volledig in de regulerende energiebelasting betrokken. Voor blokverwarming berekenen energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het kleinverbruikerstarief.

BLOOT EIGENAAR
Je bent bijvoorbeeld eigenaar van een onroerende zaak maar iemand anders heeft daarop een beperkt zakelijk recht. Dit kan bijvoorbeeld met de grond en een opstal.

Bijvoorbeeld: De één is eigenaar van de grond terwijl de ander eigenaar is van de woning. Een huis kan zijn gesplitst in 2 delen. Namelijk de grond en de opstal. Koper 1 koopt de grond en koper 2 koopt de opstal om in te gaan wonen.

BOD
Daar is het allemaal om te doen. Het eerste bod is ontvangen! Maar nu? Het is in beginsel niets meer dan een bedrag hetgeen de geïnteresseerde biedt op de woning, het appartement of perceel. Is het een openingsbod? Een eindbod? Hoe is de “bieder” het traject ingegaan?

BOETERENTE
Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken rekenen een boeterente bij het vroegtijdig aflossen. Kijk dus goed naar de voorwaarden wanneer je een hypotheek afsluit. Wil je tussentijds aflossen? Sluit dan een hypotheek af waarbij dat boetevrij kan. De bank beschermt zichzelf doordat op het moment van aflossen de marktrente lager kan zijn en de rentevaste periode nog niet is verstreken. Indien de rente lager zou zijn loopt de bank (rente) inkomsten mis. Als “klant” verbreek je een overeenkomst / contract en daarvoor moet betaald worden.

BOUWDEPOT
Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald, dit betekent letterlijk – in bewaring geven – Ook bij een verbouwing van een bestaande woning kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouw-depot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen. In het taxatierapport wordt bij bestaande bouw de verbouwingspecificatie opgenomen en taxeert de taxateur de waarde vóór verbouwing en de waarde ná verbouwing.

BOUWFINANCIERING
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

BOUWKUNDIG RAPPORT
Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig inspecteur opgesteld nadat hij de woning heeft gekeurd. Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw in stand te houden en de kosten die er op termijn aan zitten te komen. Zeg maar de kosten binnen 1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar (onderhoudskosten op termijn).

BUNGALOW
Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt valt dit type bouw ook nog onder het begrip bungalow, vaak semi-bungalow genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen dan dienst als recreatiewoningen. De meeste bungalowparken hebben gemeenschappelijke paden en parkeerplaatsen. Soms zijn er meer faciliteiten die onder gezamenlijk eigendom vallen. Het onderhoud is dan ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De besturen van deze verenigingen kunnen rechtshandelingen plegen en contracten sluiten waaraan de individuele leden wettelijk gebonden zijn. Bij het kopen van een bungalow op een bungalowpark vormt zo’n VvE soms een onverwacht hoge extra vaste uitgave.


C

CERTIFICERING
Zonder enige opleiding kan iedereen zich makelaar noemen. Alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich door SCVM of NRVT laten certificeren. De eisen zijn hoog en jaarlijkse bijscholing is verplicht.


D

DEELDIENSTEN
Een makelaar kan deeldiensten aanbieden, eigenlijk het tegenovergestelde van de full-service makelaar. Van tevoren wordt afgesproken wie welke werkzaamheden uitvoert. Er wordt als het ware de schaar in de aangeboden dienstverlening gezet.

DOORZONWONING
Het woord doorzon zegt het eigenlijk al. Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt. Vaak in de voor- en achtergevel een groot raam of ramen. Wanneer je voor het huis staat kun je door de woning heen kijken de achtertuin in. Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw.


E

ECHTSCHEIDING
Bij een scheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners hebben worden via een echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT
In dit document worden de overeengekomen afspraken vastlegt. Hierbij kunt u denken aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door bijvoorbeeld een advocaat of een mediator. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

ECONOMISCHE WAARDE
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

EENGEZINSWONING
Een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.

EFFECTIEVE RENTE
Dit is de rente die u werkelijk betaalt. De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Het wordt ook wel de bruto-werkelijke-rente genoemd.

EIGENDOMSBEWIJS
Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

EIGENDOMSINFORMATIE
In Eigendomsinformatie vindt u informatie over de eigenaar en het eigendom van een perceel, woning, appartement, garagebox of parkeerplaats.

Wat vindt u in eigendomsinformatie?

 • wie de eigenaar is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (als deze bekend is)

EIGENWONINGSCHULD
De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning. De rente die je betaalt over deze lening(en), mag je aftrekken in box 1. Het gaat om de (hypotheek)schuld die je hebt afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kan je in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.

EIGENWONINGRESERVE
De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor je geen eigenwoningschuld kunt aangaan als je een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kan je voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als je een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt toe met de overwaarde van een verkochte eigen woning.

EINDINSPECTIE
Een eindinspectie wordt vaak gedaan wanneer de woning wordt opgeleverd. Koper, verkoper en diens makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie wordt bijvoorbeeld de werking van de Cv-ketel en mechanische afzuiging gecontroleerd. Ook worden de toiletten doorgespoeld en e.v.t. de ramen op hun werking gecontroleerd.

EINDVOORSTEL
Wanneer je een bod doet op een huis, kun je in veel gevallen een tegenvoorstel verwachten. Ook kan de verkoper besluiten niet in onderhandeling te gaan omdat het bod te laag is. Wanneer je wel in onderhandeling komt, kun je na het tegenvoorstel van de verkopers een nieuw tegenvoorstel doen.
Er kan een moment komen dat je als koper niet hoger wilt gaan bieden, datzelfde kan voor de verkopers gelden dat ze niet lager willen zakken. Zo’n uiterste bod wordt ook wel eindvoorstel genoemd.

ERFDIENSTBAARHEID
Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De bekendste zijn onder andere; recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in te grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven, maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij helpen.

ERFPACHT
Erfpacht is een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. Voor het gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding (canon) aan de erfverpachter. In deze situatie koopt u een woning en huurt u de grond eronder van de erfverpachter. Daarnaast heeft u de mogelijk om vanaf het 10e jaar, op eigen verzoek, de grond weer terug te kopen van de erfverpachter.

ERFPACHTCANON
In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. Erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

EXECUTIEWAARDE
De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft en mag niet meer als waarde in een taxatierapport worden gebruikt.

EXPIRATIEDATUM
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevast periode.


F

FINANCIERINGSKOSTEN
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie. Ga hiervoor naar een onafhankelijke hypotheekadviseur, deze kan je helpen aan een goede hypotheek en alles duidelijk uitleggen.

FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel genoemd; voorbehoud financiering. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat de koper de overeenkomst kan ontbinden indien de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek / lening verstrekt. Indien de bank de lening niet verstrekt kan de koper een beroep doen op dit artikel en de koop ontbinden.

FISCAAL VOORDEEL
Over het algemeen mogen de werkelijk gemaakte kosten voor het verwerven van de financiering voor de woning in mindering worden gebracht bij het aangeven van uw inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor minder. Het gaat o.a. om de aftrekposten van de notaris zoals de advies-en bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer aftrekposten. Vraag hiervoor uw hypotheekadviseur en/of belastingadviseur naar de voorwaarden.

FULL-SERVICE
Full service betekent het totale pakket aan dienstverlening. Dat begint bij een waardebepaling en adviesgesprek en eindigt bij de notaris. De full-service makelaar neemt het gehele verkoop- en/of aankooptraject voor z’n rekening. U hoeft hierbij zelf m.u.v. opruimen en schoonmaken niets te doen. De makelaar ontzorgt u volledig. Dit in tegenstelling tot deeldiensten.

FUNDA
Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten makelaars zoals NVM, VBO-Makelaar en VastgoedPro kunnen de woningen op deze aanbodsite plaatsen. De afgelopen jaren zijn er diverse, rechtszaken geweest over de ongelijke behandeling ten opzichte van de makelaars. Inmiddels wordt het aanbod van alle makelaars consument vriendelijk getoond. VBO, VastgoedPro en NVM makelaars hebben nu dezelfde internetplaatsing. De aanbod website Funda is net zoals Marktplaats niet meer weg te denken uit ons leven. De machtspositie van Funda.nl is erg groot.


G

GEBRUIKSOPPERVLAKTE
De gebruiksoppervlakte (wordt ook wel woonoppervlakte genoemd) van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen). Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.

GELIBERALISEERDE HUURPRIJZEN
De huurprijs van je woning is in twee gevallen geliberaliseerd. Allereerst als je op of na 1 juli 1994 een woning bent gaan bewonen met een huurprijs boven de toen geldende huursubsidiegrens. Daarnaast als je huurder bent van een zelfstandige nieuwbouwwoning (dus geen kamer) die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met een huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende jaar. De huursubsidiegrens wordt ieder jaar op 1 juli aangepast.

GELIBERALISEERDE HUURWONING
Een huurwoning waarbij de huur volgens het puntenstelsel hoger mag zijn dan een bepaald maximum. Voor een geliberaliseerde huurwoning is er geen maximale huurprijs.

GEMEENTELIJKE LASTEN
De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a.

 • Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht;
 • Begraafplaatsrechten (onderhoud);
 • Onroerende-zaak belastingen (OZB);
 • Precariobelasting; De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
 • Rioolheffing
 • Wet waardering onroerende zaakbelastingen (WOZ)

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde status als het huwelijk. Als u gehuwd of geregistreerd-partner bent, dan zijn er een aantal verschillen met wanneer u alleen samenwoont met uw partner. Ook verschilt het geregistreerd partnerschap op sommige vlakken van het huwelijk.

GESCHILLENCOMMISSIE
Een geschillencommissie is een orgaan waar u een klacht voor kunt leggen wanneer er een geschil is ontstaan. Deze commissie behoort geheel onafhankelijk de zaak te bekijken en met een oordeel te komen.

GIW GARANTIE
Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is in 1975 opgericht en in 2010 vervangen door het WONINGBORG.

GRONDWARMTE
Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo geringe diepte dat winning economisch lonend mogelijk is. 

Ook hier wordt er mee gewerkt door zogenaamde warmte pompen. Wat in het kader van de duurzaamheid tegenwoordig zeer intrek is.


H

HANDELINGSBEKWAAM
Men is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt, dan dient u handelingsbekwaam te zijn. Iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.
De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten een is daar volledig verantwoordelijk voor. Met andere woorden: een kind van twaalf mag nog geen huis kopen, omdat het nog niet handelingsbekwaam is.

HERBOUWWAARDE
In herbouwwaarde van een woning zit het antwoord al een beetje verscholen. Dat is het bedrag wat nodig is om de woning opnieuw te bouwen. Wel op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming en afmetingen. Eigenlijk precies zoals het er stond.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit is een reglement waarin de regels staan vermeld waaraan een eigenaar zich moet houden. Meestal gaat het hier om een appartement / appartementsrecht. Veelal staan er zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook andere zaken die tijdens de vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden vermeld. Zo’n huishoudelijk reglement kan regelmatig worden aangepast.

HUISVESTIGINGSVERGUNNING
Een vergunning die een huurder soms nodig heeft om in een goedkope woning te mogen wonen. Op deze manier controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. De huisvestigingsvergunning kan aangevraagd worden bij de betreffende gemeente. Het inkomen telt mee bij het wel of niet verkrijgen van deze vergunning.

HUURBEDING
In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Dit heet een huurbeding. Een verhuurde woning is immers minder waard op de vrije markt.

HUURBESCHERMING
Huurbescherming betekent dat als de verhuurder de huur opzegt en de huurder het daar niet mee eens is, de verhuurder altijd naar de rechter moet om de huurder eruit te krijgen. Zolang de rechter niet heeft beslist dat de huurder het huis uit moet, loopt de huurovereenkomst gewoon door. Huurbescherming is van toepassing op woonruimte en op detailhandel-bedrijfsruimte.

HUURPAND
Een woning of bedrijfsruimte die in eigendom is bij een verhuurder (een particulier, belegger of een woningbouwvereniging), die een overeenkomst van verhuur en huur (meestal vastgelegd in een huurcontract) heeft gesloten met de gebruiker van het huurpand die daarvoor maandelijks huur betaalt.

HUURRECHT
De huurovereenkomst wordt geregeld in titel 5 van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.

HUURTOESLAG
Een toeslag die de huurder kan aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen van de huurder te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning. Tot 1 januari 2006 heette huurtoeslag nog huursubsidie.

HUURVERHOGING
De jaarlijkse huurverhoging kunnen verhuurder en huurder onderling afspreken.

HUURBEDING
Het huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker. Ook voor tijdelijke huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van de geldverstrekker. Hiermee wil de geldverstrekker voorkomen dat de woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt.

HUUROVEREENKOMST
Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken die zijn gemaakt tussen huurder en verhuurder zijn vastgelegd. Hierin worden onder andere de volgende afspraken vastgelegd:

 • Huurprijs
 • Het gehuurde
 • Gegevens huurder en verhuurder
 • Onder welke voorwaarden
 • Wijze van huur opzeggen
 • Rechten en plichten van de huurder en verhuurder

Indien een verhuurde woning in de verkoop is gebracht, zal de huurder worden gevraagd om mee te werken aan bezichtigingen. Ook het verplicht afwezig zijn tijdens een open huis kan als voorwaarde worden opgelegd. Verhuren via de Leegstandswet is ook een optie indien de woning tijdelijk in verhuur wordt gebracht. Vergeet niet toestemming te vragen aan de geldverstrekker voordat de woning wordt verhuurd. In de hypotheekakte is vaak opgenomen dat je de woning alleen met toestemming van de geldverstrekker mag verhuren.

HYPOTHEEK
Langlopende lening met onroerende zaak (je woning dus) als onderpand.

HYPOTHEEKAKTE
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

HYPOTHEEKGEVER
De hypotheekgever is de geldnemer. Bij het afsluiten van een hypotheek bent u de hypotheekgever. U geeft dan een huis in onderpand om de financiering te krijgen die nodig is om dat huis te kopen. De financiering wordt de hypotheeksom genoemd. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar.

HYPOTHEEKNEMER
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

HYPOTHEEKREGISTER
Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.


I

INBOEDELVERZEKERING
Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of; huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

INBOEDELWAARDEMETER
Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering.

INHOUD WONING
Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten, dus buitenkant muur tot buitenkant muur en onderkant vloer en bovenkant dak.

INSTAPRENTE
Een startrente of instaprente is een tijdelijke, meestal lage hypotheekrente (1 of 2 jaar). Tijdens deze renteperiode mag u de rente zonder kosten omzetten of vastzetten voor een bepaalde periode en hypotheekrente tarief. Deze vorm van rente kan meestal alleen bij een nieuwe hypotheek gekozen worden. Een instaprente kan interessant zijn als je verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen, en dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt. Verwacht je bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee omdat je dan de hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.


K

KADASTER
Hier is informatie over bepaalde percelen aan te vragen. De makelaars en notarissen hebben meestal tegen betaling een abonnement om direct online data op te halen. De consument kan ook tegen betaling informatie ophalen. Het kadaster beheert het openbaar register van onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Daarnaast geeft het informatie over de grootte van een grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat, of er eventuele bezwaring is met zakelijke rechten (zoals hypotheek, erfdienstbaarheden e.d.) en welk kadastraal nummer het stuk grond heeft.

KADASTRAAL UITREKSEL
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere:

 • naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar
 • kadastrale aanduiding
 • oppervlakte
 • zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
 • belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen)
 • aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum. Tegenwoordig heet een kadastraal uittreksel EIGENDOMSINFORMATIE.

KETTINGBEDING

Een kettingbeding is een bepaling die in de koopakte steeds aan de nieuwe koper moet worden doorgeven. Een kettingbeding is een verplichting om ‘wel iets te doen of te geven’. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld de verplichting om onderhoud te plegen of contributie te voldoen.

Dit gaat dus niet automatisch zoals bij een kwalitatieve verplichting, maar de verkoper moet dit daadwerkelijk overeenkomen in de koopovereenkomst. Om te voorkomen dat de verkoper dit nalaat, wordt er om het beding meer kracht bij te zetten een boetebeding aan gekoppeld.

KLUSWONING
Het woord zegt het al, dat is een woning waar aan geklust moet worden. Meestal hebben we het dan niet over een woning waar alleen de badkamer of keuken van vervangen dient te worden. Vaak is het een gedateerde woning die bijvoorbeeld niet aan de huidige eisen voldoet. Er zijn allerlei verschillende kluswoningen.

KOOPOVEREENKOMST
Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere:

 • Wat is er gekocht?
 • Tegen welke prijs?
 • In welke staat?
 • Tegen welke voorwaarden?
 • Van wie is gekocht?
 • Wie heeft gekocht?
 • Wanneer wordt er geleverd?

KOPERSMARKT
In de woningmarkt wordt gesproken over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen en in een kopersmarkt de koper. Indien er veel aanbod is en relatief weinig kopers heeft de koper het voor het zeggen. Er is in zo’n markt voldoende keuze voor een goede onderhandelingspositie van de koper.

KOSTEN KOPER
De koper betaald de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we onder meer de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 2% overdrachtsbelasting; (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.

KOSTEN MAKELAAR
Voor het verkopen van een huis rekent de makelaar kosten, dat zijn veelal kosten die gemaakt moeten worden om de woning goed te kunnen presenteren, ook wel de opstartkosten genoemd. Deze kosten dienen voldaan te worden als de woning officieel in de markt staat gepresenteerd.

Ook rekent de makelaar een vergoeding voor de werkzaamheden na de opstartperiode. Hierbij moet u denken aan het inplannen van afspraken, bezichtigingen, vragen beantwoorden, onderhandelingen, juridische onderzoek, evaluaties etc. Dit noemt men courtage. Sommige kantoren hanteren hiervoor een percentage van de verkoopprijs, andere kantoor een vast bedrag. Deze kosten komen voor rekening van de verkopers en dient pas voldaan te worden bij oplevering van de woning. Vaak gaat dit via de eindafrekening van de notaris.

Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in de opdracht tot dienstverlening, welke voorafgaand door makelaar en verkopende partij worden ondertekend.

KWALITATIEVE VERPLICHTING

Een kwalitatieve verplichting, een verplichting die inhoudt om ‘iets te dulden of om iets niet te doen’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichting dat de koper van de woning moet dulden dat de buren een recht van overpad hebben of een verhuurverbod, een verbod op bouwen of dulden van geluidsoverlast.


L

LEEGSTANDSWET
Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Let op hier zitten per situatie scherpe regels aan verbonden. Indien u dit van plan bent, laat u van te voren goed informeren.

LEVERING HUIS
De levering van een woning of appartement is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij de sleuteloverdracht. Het kan ook voorkomen dat de sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de juridische overdracht.

De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel van een akte bij de notaris.

LEVERINGSAKTE
De leveringsakte wordt ook wel de akte van levering genoemd wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

LOOPTIJD
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.


M

MACHTIGING NOTARIS
Koper(s) en verkoper(s) kunnen bij de notaris een machtiging tekenen. Het kan voorkomen dat een koper of verkoper niet aanwezig kan zijn tijdens de overdracht bij de notaris. De oplossing is van tevoren een machtiging te tekenen.

MAISONNETTE
Een maisonnette is een woning in een groter gebouw. Een appartement bestaat uit 1 woonlaag, een maisonnette uit meerdere woonlagen. Het woord maison komt uit het Frans en betekent huis. Het woord ette betekent uitgang van verkleining.

MAKELAARDIJ
Makelaardij is een verzamelnaam voor alles wat met makelaars en de woningmarkt te maken heeft. Van oudsher is een makelaar een beschermd beroep, dit is inmiddels afgeschaft. Makelaar is nu een vrij beroep, maar makelaars die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie moeten voldoen aan strenge toelatingseisen. Daarnaast worden ze enkele malen per jaar bijgeschoold om up to date te blijven qua kennis en vaardigheid.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN – MJOP 
MJOP staat voor Meerjaren Onderhoudsplan en is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden. Tevens staan er de kosten van het onderhoud in vermeld. Dit rapport heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars. Vaak staat hierin het toekomstig onderhoud beschreven van bijvoorbeeld het dak, de gevels, de kozijnen en het trappenhuis. Wanneer er een Meerjaren Onderhoudsplan aanwezig is, is het voor de eigenaren duidelijk wanneer er onderhoud plaats vindt. Hiervoor wordt vaak maandelijks gereserveerd. Zonder reserveringen zou het kunnen gebeuren dat een dak vervangen moet worden terwijl er geen geld is. Vooral bij kleine Verenigingen van Eigenaren ontstaat wel eens het probleem dat er niet genoeg is gereserveerd voor onderhoud.

MELDINGSPLICHT VERKOPER
De verkoper is verplicht is om de gebreken die hem bekend aan de koper te melden. Als hij weet dat er bepaalde gebreken zijn, mag hij die niet verzwijgen. Dat betekent dus, dat de koper op de informatie van de verkoper moet kunnen vertrouwen. Zegt hij dat het dak in goede staat is, dan mag de koper op de juistheid van deze verklaring vertrouwen. Met goede gerichte vragen kan de koper dus al bepaalde risico’s uitsluiten. Ook is het als u uw woning verkoopt, raadzaam de vragenlijst in te vullen. Ook de koper kan de verkoper een vragenlijst voorleggen. Door deze vragenlijst correct en volledig te beantwoorden, vervult de verkoper zijn mededelingsplicht voor de betreffende onderwerpen.

MONUMENT
Een monument is een overblijfsel dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten.
Onderhoud of restauratie aan zo’n object is vaak erg kostbaar. Er zijn een aantal regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken om een restauratie mee te financieren.


N

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Je kan een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld, deze grens veranderd elk jaar. Boven een bepaalde koopsom kunt u dan geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

NEN 2580 MEETINSTRUCTIE
NEN 2580 is dé Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw en woning.

NOMINALE RENTE
De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

NOTARIS
Een openbaar ambtenaar, die door de is Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Bij sommige koop / verkoop transacties is een projectnotaris betrokken. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Indien er een projectnotaris is aangewezen, behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

NOTARISKOSTEN
Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de notaris notariskosten. Een notaris is verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen namelijk; leveringskosten en hypotheekkosten.

NWWI
Taxatie-instituten controleren taxatierapporten, ook wel valideren genoemd. Indien een taxateur in het taxatierapport te veel afwijkt van de waarden van het rekenmodel van het taxatie instituut, moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te gaan. De taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.


O

ONDER BOD
De makelaar kan aangeven dat hij met een woning onder bod is. Dat betekent alleen dat hij een serieuze klant heeft waar hij het vertrouwen in heeft een deal te sluiten. Tijdens het “onder bod” zijn mogen de bezichtigingen gewoon doorgaan, maar moet de makelaar dit wel melden aan de kijkers.

ONDERGRONDSE TANK
Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toilet-en douchewater. Dit noemt men een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

ONDERHANDELEN
Een onderhandeling is een proces waarmee partijen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Hiermee proberen we te bereiken wat we anders niet zouden bereiken. Succesvol onderhandelingen voeren is een vaardigheid waar makelaars over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te halen. Het is in principe iets zakelijks, maar we hebben er dagelijks mee te maken. Tijdens het onderhandelen kan ook de gunfactor een rol spelen bij het wel of niet succesvol afronden van een deal.

ONDERHANDSE VERKOOPWAARDE
Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

ONDERHUUR
De onderhuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de huurder een gedeelte van zijn gehuurde zaak weer aan een andere huurder verhuurt.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Als koper van een huis heeft een onderzoek plicht. U ben verplicht om vóór de koop zelf te onderzoeken of het huis gebreken toont. Dat is vaak lastig om zelf te doen. Het is daarom, zeker bij oudere woningen, verstandig om een bouwkundig rapport te laten maken. Een bouwkundig inspecteur onderzoekt dan grondig de visuele staat van het huis en schrijft zijn bevindingen op in een rapport. Dat heeft nóg een voordeel: eventuele aantoonbare tekortkomingen kunt u namelijk gebruiken bij de prijsonderhandelingen. Doet u geen onderzoek en ontdekt u later gebreken die bij een onderzoek wel naar voren waren gekomen? Dan draait u zelf op voor de schade van deze verborgen gebreken.

ONROERENDE-ZAAKBELASTING
Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Het is mogelijk een ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin u een voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor het rond krijgen van de financiering, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

OPLEVERINGSDATUM
Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.

OPSTALVERZEKERING
De verzekering dekt in de meeste gevallen de schade aan uw huis, de opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. U bent verzekerd als uw huis beschadigd raakt door iets waar u zelf niets aan kunt doen, zoals schade door brand, water of storm. Let op: Verzekeraars hebben ook uitsluitingsclausules de “zogenaamde kleine lettertjes”.

Zorg ervoor dat het duidelijk is voor welke schade u wel- en/of niet verzekerd bent. Tip: Sluit voordat u naar de notaris gaat voor de overdracht van uw “nieuwe” droomhuis een woonhuisverzekering af.

Bij de notaris worden de handtekeningen gezet en komt er een datum met tijdstip op de akte te staan. Mocht er schade aan de woning ontstaan na het tekenen van de akte ben je als koper niet verzekerd. Regel dat!

OPTIE OP EEN HUIS
In sommige gevallen kun je een optie vragen op een huis. Daarmee voorkom je dat een andere kaper op de kust het huis koopt waar je interesse in hebt. Bij een huis kopen van bestaande bouw wordt daar meestal geen gebruik van gemaakt, maar bij een kavel of nieuwbouw is dat heel gebruikelijk.

OUDERDOMSCLAUSULE
De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij/zij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.

OVERBRUGGINGSKREDIET
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

OVERDRACHTSBELASTING
U krijgt te maken met overdrachtsbelasting indien u een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een huis heeft gekocht of gekregen. U betaald dan overdrachtsbelasting voor deze verkrijging. Het kan ook gaan om een stuk grond, bedrijfspand of de rechten op onroerende zaken.

OVERLIJDENSDEKKING
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

OVERSLUITEN
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris.

OVERWAARDE
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

OVERNAMEKOSTEN
De verhuurder kan overnamekosten rekenen voor roerende zaken zoals vloerbedekking en gordijnen. Huurder is niet verplicht deze zaken over te nemen en daarvoor kosten te maken.


P

PASSEREN
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

PACHT
De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

PENTHOUSE
Dit is een niet vrijstaand woonhuis op de bovenste verdieping van een gebouw en valt onder het begrip appartement. In de meeste gevallen is dit een luxe woning en is over het algemeen duur. Qua vorm wijkt het meestal iets af maar dat is niet altijd zo. Vaak is er een dakterras of zijn er meerdere dak terrassen. Een penthouse heeft vaak een mooi uitzicht en kan grotendeels voorzien zijn van glas hetgeen de bewoner een gevoel van vrijheid geeft.

PERCEELOPPERVLAKTE
Het perceel is de oppervlakte van de grond die bij de woning hoort. Dit kan uit meerdere percelen bestaan.

PORTIEKWONING
Een portiek is vaak een ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte. Daarin bevindt zich de ingang van een gebouw. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang. Deze wordt portiek genoemd. Vaak zijn ze rond een gemeenschappelijk trappenhuis gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd. Dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.

PROMOTIEKOSTEN
Promotie kosten zijn de kosten die worden gemaakt om de woning onder de aandacht te brengen. Deze bestaan voor een groot deel uit de opstartkosten om een goede presentatie te maken. Zonder een goede presentatie van de woning heeft het geen zin om te promoten. In de opstartkosten zijn ook vaak de promotiekosten verwerkt maar dat hoeft natuurlijk niet. Extra middelen om de woning onder de aandacht te brengen worden vaak doorberekend aan de verkoper.

PUNTENSTELSEL
Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten.


R

RECHT VAN ERFPACHT
De grond en de opstal (woning) is soms gesplitst en heeft soms twee eigenaren, de ene is eigenaar van de grond terwijl de andere eigenaar is van de opstal. De grond is dus van iemand anders, dit kan de gemeente, een investeerder of bijvoorbeeld een woningstichting zijn. Als gebruiker van de grond en eigenaar van de opstal huurt u de grond voor een overeengekomen huurprijs. Deze huur wordt ook wel canon of erfpachtcanon genoemd.

RECHT VAN HYPOTHEEK
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.


RECHT VAN OVERPAD
Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heeft u het recht van overpad? Dan mag u over de grond van uw buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’.

REFERENTIES
In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties zijn vergelijkbare woningen die vaak gering van elkaar afwijken.

RENDEMENT
Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

RENTEVASTE PERIODE
De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

RESERVEFONDS
Een reservefonds is een fonds waar vaak periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud bij bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.

RESTSCHULD
Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd. Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de notaris voldaan worden.

ROERENDE ZAKEN
Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn (meegenomen kunnen worden), zoals gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. In de meeste gevallen worden die zaken op een roerende zakenlijst vermeld.

ROERENDE ZAKENLIJST
Op de roerende zakenlijst staan alle roerende zaken zoals; gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. Deze lijst wordt ingevuld bij het in verkoop nemen van de woning. Neem daar rustig de tijd voor want deze lijst zorgt nog weleens voor onduidelijkheid wanneer een deal gesloten is. Blijft dit wel of niet achter? Door het zorgvuldig invullen wordt achteraf discussie voorkomen.

ROYEMENT
Royement betekent doorhalen of beëindigen. Wanneer een woning is verkocht zal ook de hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. In sommige gevallen komt het voor dat er een restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is minder dan de hoogte van de hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet doorgaan.

ROYEMENTSCLAUSULE
Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.


S

SAMENLEVINGSCONTRACT
Dit contract regelt tussen twee of meer personen de vermogensrechtelijke verhoudingen. Hierbij gaat het erom dat ze samen een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenlevingscontract – samenwonen). In Nederland werd op 23 september 2005 in Roosendaal voor het eerst een samenlevingscontract tussen meer dan twee personen aangegaan.

SLEUTELVERKLARING
Normaal gesproken krijgt de koper na het tekenen bij de notaris de sleutel van de woning. Soms komen koper en verkoper overeen dat de sleutel eerder aan de koper wordt gegeven. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast de spullen overbrengen of kleine werkzaamheden verrichten. Dit wordt altijd vastgelegd in de sleutelverklaring en door beide partijen ondertekend.

SOCIAL MEDIA STRATEGIE
In deze tijd waarin bijna iedereen een smartphone heeft is het voor makelaars belangrijk om gebruik te maken van alle beschikbare media voor de verkoop van uw woning.
Uiteraard maakt ons kantoor gebruik van sociale media (Facebook & Instagram). In Nederland zitten maandelijks 10,4 miljoen mensen op Facebook. Daar maken wij slim gebruik van door advertenties in te zetten die precies de juiste doelgroep voor uw woning bereiken.
Hoe wij Sociale media het beste voor u laten werken? Dat legt onze makelaar u graag in een persoonlijk gesprek uit.

SPLITSEN IN APPARTEMENTEN
Wat betekent precies een gebouw splitsen in appartementen? Er is sprake van splitsen als een gebouw wordt verbouwd tot meerdere zelfstandige appartementen. Die afzonderlijke appartementen krijgen hun eigen kadastrale en indexnummer. Deze appartementsrechten, zoals ze worden genoemd, kunnen afzonderlijk worden verkocht of verhuurd.

STADSVERWARMING
Stadsverwarming is een manier om je huis te verwarmen zonder het gebruik van gas. Soms wordt er een boiler geplaatst als warmwatervoorziening. Met stadsverwarming heb je geen CV-ketel, maar ontvangt de woning warmte via een netwerk.

STARTERSLENING
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis tóch mogelijk.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De Starterslening bestaat uit twee delen:

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van je Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Let wel op; Niet iedere gemeente heeft een Starterslening. Zoek dit van te voren goed uit.

STARTERSWONING
Een starterswoning is een woning of appartement voor (jonge) starters op de woningmarkt. Het gaat hier vaak om jongeren die op zichzelf gaan wonen. Zo’n woning zit qua vraagprijs vaak aan de onderkant van de markt.

STILLE VERKOOP
Een huis in de stille verkoop, wat betekent dat? Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal is er geen presentatie aanwezig, wordt de woning niet gedeeld via Social Media en is er geen plaatsing op Funda.

SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
Als u een woning koopt of gaat huren, gaat u er als klant vanuit dat uw woning wordt afgebouwd en dat deze van goede kwaliteit is. Maar wat als de aannemer bijvoorbeeld failliet gaat? Of als de woning na oplevering gebreken vertoont?

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij SWK melden een project aan en laten dit certificeren. Als koper krijgt u een certificaat voor uwwoning. Met een SWK-waarborgcertificaat krijg je:

 • een afbouwwaarborg. Als je aannemer failliet gaat, wordt uw woning zonder meerkosten afgebouwd. SWK regelt dit voor u samen met de betrokken verzekeringsmaatschappij HDI Global. Dit heet de insolventiewaarborg.
 • een herstelwaarborg – als de woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft, valt dit onder de garantie van de aannemer. Met het SWK-waarborgcertificaat heeft u de zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar na de oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar. Als je aannemer de garantie niet wil of kan nakomen kun je een Beroep op de Waarborg doen, een beroep op SWK dus. Is het Beroep terecht dan laat SWK je woning herstellen. Dit heet de gebrekenwaarborg.
 • Energie Prestatie Garantie – als je investeert in isolatie of bijvoorbeeld zonnepanelen wil je zeker weten dat je het beloofde rendement haalt. Je sluit deze garantie af samen met je aannemer, die aangesloten moet zijn bij SWK.

T

TAXATEUR
Een taxateur taxeert de woning. Hij doet onderzoek naar divers aspecten om tot een waardeoordeel te komen. Hij zoekt naar vergelijkbaar materiaal om zijn waarde in het taxatierapport te onderbouwen. Er kunnen verschillende waardes worden gevraagd. Dat is afhankelijk van het doel van de taxatie.

TAXATIEOPDRACHT
Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

TAXATIETARIEF
Taxatie tarief is het bedrag dat de taxateur afspreekt met de opdrachtgever. Dit tarief kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals:

 • Vergoeding taxateur
 • Validatiekosten zoals NWWI
 • Kadastrale recherche
 • Opvragen externe informatie
 • Overige kosten

TER HANDSTELLING
Een mondelinge deal is niet bindend, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ter handstelling heeft plaatsgevonden, ontstaan er pas rechten en plichten.

TOPHYPTHEEK
Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. Momenteel kan je alleen 100% financieren.

TRANSPORT
Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders gezegd; Het juridisch overdragen van de woning van verkoper aan koper. Transporteren van de één naar de ander. Hetgeen in de koopovereenkomst is afgesproken wordt nu uitgevoerd.

TRANSPORTAKTE
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.


U

UITSTEL FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Wanneer een deal wordt gesloten, kan dat zijn onder voorbehoud van financiering. De koper krijgt dan een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening niet voor elkaar, dan kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. Koper dient dit onderbouwd aan te tonen. Ook kan het soms voorkomen dat er een uitstel van financieringsvoorbehoud wordt aangevraagd, dit hoeft niet altijd ‘paniek’ te betekenen, maar dit kan ook voorkomen door drukte bij banken, nog een extra check of dat alle officiële documenten nog niet binnen zijn.


V

VARIABELE RENTE
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

VERBORGEN GEBREKEN
U koopt een huis altijd in de staat waarin het op dat moment is. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Als koper heeft u een onderzoek plicht, dit kan zijn in de vorm van een bouwkundige keuring. De verkoper heeft een mededelingsplicht: hij moet het u vertellen als er gebreken aan de woning zijn waarmee hij bekend is. Soms blijken er toch verborgen gebreken te zijn die tijdens de verkoop van de woning wel aanwezig waren, maar waar de koper geen weet van had. In principe komen vanaf de eigendomsoverdracht eventuele verborgen gebreken voor rekening van de koper. Toch zijn er situaties waarin de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld:

 • Bij een ernstig gebrek. Dit is een gebrek dat zo ernstig is dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat. Ook wel non-conformiteit genoemd.
 • Bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft gemeld.

Als er zichtbare gebreken zijn, of gebreken die met een beetje onderzoek kunnen worden ontdekt, is de verkoper daarvoor achteraf niet aansprakelijk. Als koper is dit uw risico.

Gaat het om zeer ernstige gebreken die een normaal gebruik van de gekochte woning niet mogelijk maken? Dan komt het herstel van deze gebreken in principe voor rekening van de verkoper, áls de non-conformiteit bewezen kan worden. Daarbij maakt het niet uit of de verkoper op de hoogte was van de gebreken of niet. Bij een beroep op non-conformiteit zal in veel gevallen een deskundigenrapport noodzakelijk zijn waaruit de ernst van het gebrek blijkt.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.

VERHUURDERSVERKLARING
In een verhuurdersverklaring verklaart de huidige (of vorige) verhuurder of de aanvragen aan zijn betalingsverplichtingen voldeed en/of wel of geen overlast heeft veroorzaakt, of door gerechtelijk vonnis is ontruimd. Met andere woorden of de aanvrager als een goed huurder bekend staat bij vorige verhuurder(s).

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Wanneer een deal voor een huis is gesloten krijgt deze woning de status “Verkocht onder voorbehoud”, Dit betekent dat de woning in principe verkocht is met uitzondering van de ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het voorbehoud financiering.

VERKOOPPLAN
Ook deze term heeft het antwoord al in zich. Een verkoopplan is een plan wat wordt gemaakt om een huis te verkopen. Meestal stelt de makelaar zo’n plan op maar je kunt het ook zelf doen.

VERKOOPWAARDE
Dit is het bedrag waarvoor een koper op een bepaald moment een woning koopt.

VERKOPERSMARKT
De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers.

VERSCHIL HOEKWONING EN EINDWONING
In de volksmond gebruiken we beide termen door elkaar maar de taxateur mag deze 2 begrippen niet door elkaar halen. Kort gezegd is een hoekwoning een woning waarbij er grond beschikbaar is naast de woning. Een eindwoning heeft dat niet. Bij een eindwoning kan er bijvoorbeeld wel een klein gangetje tussen 2 blokken huizen doorlopen.

VOLMACHT
Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van onroerend goed kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen, want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.

VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST
De koopovereenkomst, ook wel in de volksmond “voorlopig koopcontract” of “voorlopige koopovereenkomst” genoemd, is zoals velen denken niet voorlopig. Als verkoper ben je na het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd.
De term “voorlopig” wordt zo genoemd omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde financieringsvoorbehoud, maar ook andere voorbehouden kunnen in het contract staan.

VOORLOPIGE TERUGGAAF
De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen.

VRAAGPRIJS
Het woord zegt het al; Dat is de prijs die iemand voor iets vraagt! Bijvoorbeeld de vraagprijs van een huis. Deze prijs wordt vaak na gedegen onderzoek en op advies van de makelaar in overleg met de verkoper vastgesteld. Het is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het kan zelfs voorkomen dat een verkoper de vraagprijs verhoogt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat er enorm veel interesse is in een woning. Mag dat? Jazeker, een verkoper mag de prijs zowel verlagen als verhogen.

VRAGENLIJST
De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Laten we er vanuit gaan dat dit naar waarheid wordt ingevuld. Deel A is ter informatie van de koper en vragenlijst B is ter informatie van de notaris. Het is ook een verplichte bijlage van de koopovereenkomst.

VRIJ OP NAAM – v.o.n.
Bij een nieuwbouwwoning staat achter de vraagprijs de toevoeging v.o.n. Vrij Op Naam wil zeggen dat er geen overdrachtsbelasting maar BTW wordt geheven op de koopsom. Wel komen de kosten voor de notaris en de bouwrente voor uw rekening.


W

WONINGWET
De Woningwet gaat over de kwaliteit van de woningvoorraad en over het bouwen, het gebruik en de sloop van woningen.

WAARBORGSOM
Om de verkoper zekerheid te bieden wordt er vaak een waarborgsom of bankgarantie in de koopovereenkomst opgenomen. Meestal wordt een termijn aangehouden van 1 week na het verstrijken van het financieringsvoorbehoud. Een waarborgsom of bankgarantie is niet verplicht maar zeker voor de verkoper wel aan te raden. Dit bedrag wordt gestort door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

WAARDE
Het begrip waarde is enorm ruim, wat is iets waard? Wat vind jij iets waard? Voor de één is een product of dienst veel meer waard dan voor een ander. Waarde is ook een soort universeel begrip. Een maatstaaf van waaruit je kunt gaan rekenen.

WAARDEVERKLARING
Een waarde verklaring is een verklaring waarin de makelaar / taxateur een verklaring over de waarde van een woning geeft. Dat bestaat meestal uit de advies vraagprijs, de verwachte opbrengst en de verwachte verkoopperiode.

WONINGBORG-CERTIFICAAT
Meer dan 1 miljoen woningen zijn gebouwd met het Woningborg-certificaat. En dat is niet zomaar, want de certificaten van Woningborg brengen zekerheid. Belangrijke risico’s bij het bouwen of verbouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject zijn met een Woningborg-certificaat afgedekt. Bovendien is het certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als u voor uw woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

WONINGRUIL
Dit zijn 2 verschillende transacties, verkoper 1 verkoopt huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt zijn huis aan koper 1.

WOONLASTEN
Woonlasten zijn de kosten die gemaakt worden om te kunnen wonen. Het gaat hierbij om alle lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektra. Ook verzekeringen en gemeentelijke lasten maken deel uit van de woonlasten. Eigenlijk alle lasten die met het wonen te maken hebben.

WOONOPPERVLAKTE
De oppervlakte van de woning. Tegenwoordig worden alle woning middels de NEN-2580 norm opgemeten. Zoals eerder uitgelegd.

WOONVERGUNNING
In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ WAARDE
Waardering Onroerende Zaken, de WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is de waarde van je huis. De WOZ waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en heffingen. Let op dit is heel iets anders dan de marktwaarde van de woning.


Z

ZOEKOPDRACHT
Als woningzoeker kun je een makelaar een zoekopdracht geven. De makelaar of de medewerkers gaan dan op zoek naar een geschikt huis. Daarvoor zal er eerst een zoekprofiel worden opgesteld. De makelaar moet natuurlijk weten welk huis hij moet zoeken. Vaak bestaat zo’n opdracht het 2 delen, namelijk; het zoeken en het helpen bij de aankoop. De makelaar functioneert naast het zoeken naar een geschikte woning ook als aankoop makelaar.

ZOEKPROFIEL
Als woningzoeker ken je misschien het begrip zoekprofiel wel. Dat is een profiel of wensenlijst van welk soort woning je zoekt.